CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR

Cod COR - 541902
Tip program - curs de specializare
Durată curs - 160 ore

DETALII DESPRE CURS ȘI DESCRIEREA OCUPAȚIEI
Ocupația se referă la competenţele necesare Cadrului tehnic cu atribuţii în prevenirea și stingerea incendiilor pentru planificarea, organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor. Ocupaţia include de asemenea competenţe legate de acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice, investigarea contextului producerii incendiilor, acordul în cazul documentaţiilor privind prevenirea și stingerea incendiilor, instruirea salariaţilor în domeniul PSI şi elaborarea documentelor specifice activităţii din domeniu.
Cursul oferă sprijin în vederea întelegerii şi aplicării cadrului legal: Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin O.M.A.I nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
În conformitate cu art. 6 din O.M.A.I. nr. 163/2007 în cadrul consiliilor judetene, municipale și ale sectoarelor municipiului București, orășenesti și comunale, al instituțiilor publice și al operatorilor economici, în functie de nivelul riscului de incendiu și de specificul activității, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor:
a) compartiment de aparare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii;
c) serviciu public voluntar sau privat pentru situații de urgență.
Potrivit art.27 alin 2 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, formarea și certificarea competenței profesionale a cadrelor tehnice / personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, se realizează în centre de formare și evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaționale recunoscute la nivel național.
Programa de curs şi numărul de ore sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi A.N.C., această fiind structurată pe 6 discipline conform standardului ocupațional.
Personalul de specialitate din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat recunoscut de Ministerul Muncii, prin A.N.C.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURS
• buletin / carte de identitate;
• certificat de naştere;
• certificat de căsătorie;
• studii necesare: liceul (cu sau fără BAC)
• adeverinţă medicală cu specificaţia “APT pentru ocupaţia de CADRU TEHNIC P.S.I.”.
Documentele trebuie prezentate în copie xerox iar originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

CARE SUNT AVANTAJELE PARTICIPĂRII LA CURS?
• posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
• costul cursului include toate taxele aferente participării:
• cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
• pregătirea profesională alături de lectori cu experienţă teoretică şi practică;
• acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;
• pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne;
• acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
• acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
• suport de curs și alte resurse bibliografice;
• tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.
• sustinerea examenului de absolvire;
• eliberarea certificatului de absolvire.
• certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.

COMPETENȚELE DOBÂNDITE ÎN URMĂ ABSOLVIRII CURSULUI DE CADRU TEHNIC P.S.I.
• aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
• aplicarea normelor de protecție a mediului;
• planificarea activității de apărarea împotriva incendiilor;
• organizarea activității de apărarea împotriva incendiilor;
• monitorizarea activității de apărarea împotriva incendiilor;
• elaborarea documentelor specifice activității de apărarea împotriva incendiilor;
• instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor;
• controlul modului de respectare a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
• acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice.

CE TIP DE DIPLOMĂ OBȚIN DUPĂ ABSOLVIREA CURSULUI?
După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației Naționale, prin A.N.C. şi este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.
Certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.

OFERTĂ FURNIZARE CURS
Cursul oferit se organizează atât în Bucureşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 10 persoane şi este deschis celor cu studii medii și / sau superioare.
Cursurile se desfășoară atât la sediul firmei din București și ale partenerilor din toată țară cât și la sediile firmelor / instituțiilor interesate de furnizarea acestui curs pentru personalul angajat.
Participanții vor beneficia de coffee break, materiale didactice și consiliere pe întreagă perioada a cursului.

610.00Lei

+ 60 lei taxa de examen

Formular de înscriere la curs

Toate drepturile aparțin CURSDECALIFICARE.RO
Strada Academiei nr.39-41, Sct.1, București - ROMÂNIA | Deschide harta